ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಗುಣ!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಹುಟ್ಟಿದ ತಿಂಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣಾವಗುಣಗಳು ಏನಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದ ಇ-ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿ ತಿಂಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಗುಣ ಏನಿದೆಯೋ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಕೊಡಿ.
What your Birth month means
JANUARY
1. Ambitious and serious
2. Loves to teach and be taught
3. Always looking at people’s flaws and weaknesses
4. Likes to criticize
5. Hardworking and productive
6. Smart, neat and organised
7. Sensitive and has deep thoughts
8. Knows how to make others happy
9. Quiet unless excited or tensed
10. Rather reserved
11. Highly attentive
12. Resistant to illnesses but prone to colds
13. Romantic but has difficulties expressing love
14. Loves children
15. Homely person
16. Loyal
17. Needs to improve social abilities
18. Easily jealous

FEBRUARY
1. Abstract thoughts
2. Loves reality and abstract
3. Intelligent and clever
4. Changing personality
5. Temperamental
6. Quiet, shy and humble
7. Low self esteem
8. Honest and loyal
9. Determined to reach goals
10. Loves freedom
11. Rebellious when restricted
12. Loves aggressiveness
13. Too sensitive and easily hurt
14. Showing anger easily
15. Dislike unnecessary things
16. Loves making friends but rarely shows it
17. Daring and stubborn
18. Ambitious
19. Realising dreams and hopes
20. Sharp
21. Loves entertainment and leisure
22. Romantic on the inside not outside
23. Supersticious and ludicrous
24. Spendthrift
25. Learns to show emotions

MARCH
1. Attractive personality
2. Affectionate
3. Shy and reserved
4. Secretive
5. Naturally honest, generous and sympathetic
6. Loves peace and serenity
7. Sensitive to others
8. Loves to serve others
9. Not easily angered
10. Trustworthy
11. Appreciative and returns kindness
12. Observant and assess others
13. Revengeful
14. Loves to dream and fantasize
15. Loves travelling
16. Loves attention
17. Hasty decisions in choosing partners
18. Loves home decors
19. Musically talented
20. Loves special things
21. Moody

APRIL
1. Active and dynamic
2. Decisive and hasteful but tends to regret
3. Attractive and affectionate to oneself
4. Strong mentality
5. Loves attention
6. Diplomatic
7. Consoling
8. Friendly and solves people’s problems
9. Brave and fearless
10. Adventurous
11. Loving and caring
12. Suave and generous
13. Emotional
14. Revengeful
15. Agressive
16. Hasty
17. Good memory
18. Moving
19. Motivate oneself and the others
20. Sickness usually of the head and chest
21. Easily get too jealous

MAY
1. Stubborn and hard-hearted
2. Strong-willed and highly motivated
3. Sharp thoughts
4. Easily angered
5. Attracts others and loves attention
6. Deep feelings
7. Beautiful physically and mentally
8. Firm standpoint
9. Easily influenced
10. Needs no motivation
11. Easily consoled
12. Systematic (left brain)
13. Loves to dream
14. Strong clairvoyance
15. Understanding
16. Sickness usually in the ear and neck
17. Good imagination
18. Good debating skills
19. Good physical
20. Weak breathing
21. Loves literature and the arts
22. Loves travelling
23. Dislike being at home
24. Restless
25. Hardworking
26. High spirited
27. Spendthrift

JUNE
1. Thinks far with vision
2. Easily influenced by kindness
3. Polite and soft-spoken
4. Having lots of ideas
5. Sensitive
6. Active mind
7. Hesitating
8. Tends to delay
9. Choosy and always wants the best
10. Temperamental
11. Funny and humorous
12. Loves to joke
13. Good debating skills
14. Talkative
15. Daydreamer
16. Friendly
17. Knows how to make friends
18. Abiding
19. Able to show character
20. Easily hurt
21. Prone to getting colds
22. Loves to dress up
23. Easily bored
24. Fussy
25. Seldom show emotions
26. Takes time to recover when hurt
27. Brand conscious
28. Executive
29. Stubborn
30. Those who loves me are enemies
31. Those who hates me are friends

JULY
1. Fun to be with
2. Secretive
3. Difficult to fathom and to be understood
4. Quiet unless excited or tensed
5. Takes pride in oneself
6. Has reputation
7. Easily consoled
8. Honest
9. Concern about people’s feelings
10. Tactful
11. Friendly
12. Approachable
13. Very emotional
14. Tempramental and unpredictable
15. Moody and easily hurt
16. Witty and sarky
17. Sentimental
18. Not revengeful
19. Forgiving but never forgets
20. Dislike nonsensical and unnecessary things
21. Guides others physically and mentally
22. Sensitive and forms impressions carefully
23. Caring and loving
24. Treats others equally
25. Strong sense of sympathy
26. Wary and sharp
27. Judge people through observations
28. Hardworking
29. No difficulties in studying
30. Loves to be alone!
31. Always broods about the past and the old friends
32. Likes to be quiet
33. Homely! person
34. Waits for friends
35. Never looks for friends
36. Not aggressive unless provoked
37. Prone to having stomach and dieting problems
38. Loves to be loved
39. Easily hurt but takes long to recover
40. Overly concerned
41. Puts in effort in work

AUGUST
1. Loves to joke
2. Attractive
3. Suave and caring
4. Brave and fearless
5. Firm and has leadership qualities
6. Knows how to console others
7. Too generous and egoistic
8. Taked high pride of oneself
9. Thirsty for praises
10. Extraodinary spirit
11. Easily angered
12. Angry when provoked
13. Easily jealous
14. Observant
15. Careful and cautious
16. Thinks quickly
17. Independent thoughts
18. Loves to lead and to be led
19. Loves to dream
20. Talented in the arts, music and defence
21. Sensitive but not petty
22. Poor resistance against illnesses
23. Learns to relax
24. Hasty and rushy
25. Romantic
26. Loving and caring
27. Loves to make friends

SEPTEMBER
1. Suave and compromising
2. Careful, cautious and organised
3. Likes to point out people’s mistakes
4. Likes to criticize
5. Quiet but able to talk well
6. Calm and cool
7. Kind and sympathetic
8. Concerned and detailed
9. Trustworthy, loyal and honest
10. Does work well
11. Sensitive
12. Thinking
13. Good memory
14. Clever and knowledgeable
15. Loves to look for information
16. Must control oneself when criticising
17. Able to motivate oneself
18. Understanding
19. Secretive
20. Loves sports, leisure and travelling
21. Hardly shows emotions
22. Tends to bottle up feelings
23. Choosy especially in relationships
24. Loves wide things
25. Systematic

OCTOBER
1. Loves to chat
2. Loves those who loves him
3. Loves to takes things at the centre
4. Attractive and suave
5. Inner and physical beauty
6. Does not lie or pretend
7. Sympathetic
8. Treats friends importantly
9. Always making friends
10. Easily hurt but recovers easily
11. Bad tempered
12. Selfish
13. Seldom helps unless asked
14. Daydreamer
15. Very opinionated
16. Does not care of what others think
17. Emotional
18. Decisive
19. Strong clairvoyance
20. Loves to travel, the arts and literature
21. Soft-spoken, loving and caring
22. Romantic
23. Touchy and easily jealous
24. Concerned
25. Loves outdoors
26. Just and fair
27. Spendthrift and easily influenced
28. Easily lose confidence

NOVEMBER
1. Has a lot of ideas
2. Difficult to fathom
3. Thinks forward
4. Unique and brilliant
5. Extraodinary ideas
6. Sharp thinking
7. Fine and strong clairvoyance
8. Can become good doctors
9. Careful and cautious
10. Dynamic in personality
11. Secretive
12. Inquisitive
13. Knows how to dig secrets
14. Always thinking
15. Less talkative but amiable
16. Brave and generous
17. Patient
18. Stubborn and hard-hearted
19. If there is a will, there is a way
20. Determined
21. Never give up
22. Hardly become angry unless provoked
23. Loves to be alone
24. Thinks differently from others
25. Sharp-minded
26. Motivates oneself
27. Does not appreciates praises
28. High-spirited
29. Well-built and tough
30. Deep love and emotions
31. Romantic
32. U! ncertain in relationships
33. Homely
34. Hardworking
35. High abilities
36. Trustworhty
37. Honest and keeps secrets
38. Not ! able to control emotions
39. Unpredictable

DECEMBER
1. Loyal and generous
2. Patriotic
3. Active in games and interactions
4. Impatient and hasty

Advertisements
Published in: on ಜುಲೈ 15, 2008 at 12:02 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ  ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ  

The URI to TrackBack this entry is: https://shivaprasadtr.wordpress.com/2008/07/15/%e0%b2%a8%e0%b2%bf%e0%b2%ae%e0%b3%8d%e0%b2%ae-%e0%b2%b9%e0%b3%81%e0%b2%9f%e0%b3%8d%e0%b2%9f%e0%b3%81%e0%b2%b9%e0%b2%ac%e0%b3%8d%e0%b2%ac-%e0%b2%b9%e0%b2%be%e0%b2%97%e0%b3%82-%e0%b2%a8%e0%b2%bf/trackback/

RSS feed for comments on this post.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: