ತಲೆ ಮಾಸಿದ ಉಗ್ರರ ಇ-ಮೇಲ್ ನಲ್ಲೇನಿದೆ???

ಜೈಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ನಂತರ ಇದೀಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ಪೋಟವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಪೋಟಗಳ ನಂತರ ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಎಂಬ ಸಂಘಟನೆ ನಾನೇ ಈ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಈಗ ದೆಹಲಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪೋಟಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ತನ್ನ ಇ-ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಚಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಈ ಇ ಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಂಘಪರಿವಾರವನ್ನು ಟಾಗೆಱಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಓದುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಖುರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಮುಸ್ಲೀಮರೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸುವ ಇಂತಹ ತಲೆ ಮಾಸಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜನ ಮುಸ್ಲೀಮರು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.
ಈಗ ಉಗ್ರರು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಇಡೀ ಇ-ಮೇಲ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಉದುಱ ಲಿಪಿ ಇದ್ದು, ಅದು ಓದಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಉಳಿದಂತೆ ಇಡೀ ಪತ್ರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ಓದಿದ ನಂತರ ಎಂತಹವರಲ್ಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಡುಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದಿ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ.
***

Indian Mujahideen

In the Name of Allah, The Most Beneficent,
The Most Merciful.
Praise and Glory be to Allah, The One, The Supreme, Who
didn’t create the creation for nothing, and didn’t leave them in vain, rather created them to worship Him Alone, but only the intelligent ones obey Him and the miserable ones disobey.
And peace and blessings of Allah be upon His Beloved Messenger Muhammad (peace be upon him) and on all those who obey and honor him.
And all praises be to Allah, the Lord Of The Worlds, who Revealed
in His Qur’an :
- )$( ! “ #$%&’ )(* +
, 

   
 
 

#45* 6 ( 7 8 , 32!
.+
 !01 &/. .

4
(O you who believe) When you encounter (in fight) those who
disbelieve, strike their necks first, till when you have completely
massacred and wounded many of them, then bind them firmly
(taking them as captives). Thereafter is the time, either for generosity
or a ransom until the war lays down its burden. (Qur’an 47:4)
 
‘ * = $?: ( * = $@
A( 
 
91
;: % (+

 

%( D CB CB ;: %
And remember when the disbelievers plotted against you (O
Muhammad) to imprison you, or to kill you or to get you out from
your home and they were plotting a plan and Allah too was plotting a
Plan and Allah is the Best of those who plot a plan. (Qur’an 8:30)
It is not hidden from you anymore that after tasting the bitterest
of defeats by our hands at Ahmedabad and Surat, the INDIAN
MUJAHIDEEN- “the homegrown Jihadi militia of Islam” – have
once again attacked to make you face the disastrous consequences of
the injustice and oppression inflicted upon the Muslims all over the
country. With this message, we once again declare that our intense,
accurate and successive attacks like the one you will see exactly 5
minutes from now, Inshallah, will continue to punish you even
before your earlier wounds have healed. To dreadfully terrorize you
this time, by the Will and Help of Almighty Allah, we are about to
devastate your very first metropolitan center, your ‘most strategic
hindutva hub’, your ‘green zone’- yes! It’s your own capital – New
Delhi – with NINE MOST POWERFUL SERIAL BOMB BLASTS,
Inshallah, that are almost going to stop the “heart” of India from
beating.
5
By this attack we intend to prove to you the ability and potential
of INDIAN MUJAHIDEEN to assault any city of India at any time
with the Help and Permission of our Almighty Allah. This accurately
planned deadly strike is just another reaction to all those pre- and
post- 26 July harassments imposed by your ATS and police on the
innocent Muslims with complete, but hidden, backing of Central
Congress government, aided by the state governments of Gujarat,
Rajasthan, Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Andhra
Pradesh and Karnataka. This shows the never ending hostile hatred
in your hearts against Islam and its people. But now it is time that
you must realize the fact: you cannot deal with us unjustly any more.
This attack has now confirmed that all your attempts to stop our
advance have failed and whatever false claims made about the
crackdown of the terror modules by the bastard P.C. Pandey in front
of a huge press conference, shows how shameless the Gujarat police
and Gujarat ATS have become. Now is the time that the public and
media should question this disgraced unprofessional rascal that if he
boasts of arresting masterminds and key terrorists “all over India”
then which “mastermind” executed today’s attack? Which “terror
module” slapped your ugly face today? The public should not forget
that this corrupt old hag is the same base-born criminal of the 2002
Ahmedabad genocide and one of the filthy loyal dogs of Modi who
should be the first guilty offender to be put behind bars. The great
insult and shame which P.C. Pandey has brought to the entire antiterrorist
force, by projecting the forged story of this “crackdown”
doesn’t need any more clarification and all those who possess even a
little sense and intellect are witness to his shameful blasphemy. Far
from solving the entire Ahmedabad bomb blast case, this imbecile has
still not been able to solve the mystery of a simple email from
6
INDIAN MUJAHIDEEN that insults you and proves your lack of
ability from time to time.
Taking into account all that followed after July 26, it seems that
the entire Mumbai ATS has failed to take heed from our previous
warnings and is deliberately committed to mess with us. You should
know that your acts are not at all left unnoticed; rather we are closely
keeping an eye on you and just waiting for the proper time to execute
your bloodshed. We are aware of your recent night raids at
Ansarnagar, Mograpada in Andheri and the harassment and trouble
you created there for the Muslims. You threatened to murder them
and your mischief went to such an extent that you even dared to
abuse and insult Maulana Mahmood-ul-Hasan Qasmi and even
misbehaved with the Muslim women and children there. If this is the
degree to which your arrogance has reached, and if you think that by
these stunts you can scare us, then let the INDIAN MUJAHIDEEN
warn all the people of Mumbai that whatever deadly attacks you will
face in future, the only responsible elements for it will be the Mumbai
ATS and their guardians: Vilasrao Deshmukh and R.R. Patil. You are
already on our hit-list and this time very very seriously.
The continued oppression on Muslims is also frequently proved
by yet another unit – the Rajasthan ATS. The brutal lathi-charge on
Muslims demonstrating against the arrests at Jodhpur has done
nothing but provoke us against you once again. Following the
footsteps of Gujarat police, you too claim to have cracked down the
Jaipur blast case. It seems you too have been affected by the same
disease of enjoying much false praise. Let us notify you, as we did to
the Gujarat Police that all the Mujahideen who shook Jaipur are
absolutely safe and secure, and are heavily preparing for our next
targets, one of which is A.K. Jain – the DIG of Rajasthan. In similar
7
lines, nothing better could be expected from the miserably
communalized judiciary which orders a FIR to be registered on those
who raise their voice against the arrest of the innocent blast accused
Abul Bashir against whom there is no evidence at all. The manner in
which the Rajasthan High Court has so attentively responded to the
demands of dogs of ABVP, who lodged a petition against Imam
Bukhari, makes it clear that you have forgotten the Jaipur massacre
very soon.
The INDIAN MUJAHIDEEN salutes those courageous and
fearless Muslims of Azamgarh who disciplined the bastard Yogi
Adityanath and other wretched Hindus who tried to march from
within the Muslims in order to tease them and support an antiterrorist
demonstration. His anti-Islamic slogans deserved bullets
instead of stones as an answer, and here is an open challenge to him
that if he and his cowardly supporters are able to gather all their guts
and grit to stand in front of us once more – they must try it, and if
not, then just wait for a spine chilling brutality from our side.
Be it the ATS of Maharashtra, the ATS and ACB of Gujarat,
the OCTOPUS of Andhra Pradesh, or be it a psychological
propaganda war by the biased media, none shall be spared when it
comes to vengeance – the QISAS. The coverage of news by both the
electronic as well as print media clearly depicts the level to which
their immorality has reached while obeying their loyal masters of IB.
But let us clarify here that you forgot your own principle: that
sometimes the stories untold serve the purpose more than the stories
told. Look at the way you handled the blasts in which Sangh activists
have been involved.
8
With the Will of Allah, the Most Sublime, both the Bajrang Dal
activists were killed and sentenced to Hell fire while they were
engaged in bomb making – an art which needs extraordinary
intelligence – at Kanpur, and this was rightly reported by the Indian
Express mentioning that the police was astonished to see the quantity
of bombs found. The ‘apes’ of Bajrang Dal were too foolish to plot a
revenge blast in Kanpur on 24th Aug. 2008 against the Muslims.
The blast which occurred on 24th August hardly found even a
single column space in The Times of India the next day. Hindustan
Times carried the news, but without mentioning the identity of the
wretched ones who were killed. The only information it delivered
was that the father of Piyush Mishra, one among the dead, was
running a private hostel in the locality! On 26th August, the Indian
Express and Mail Today mentioned the news in some detail (heading:
“The bajrang bomb?” – Indian Express). There were hardly any
follow up stories in TIMES OF INDIA. Stories of Omprakash alias
Bunty, a gang leader who was gunned down by the police was the
topic TIMES OF INDIA gave to its readers the next day. Times
spent more than a page for Bunty the gang leader. On the following
days, there was an extensive coverage of police cracking down the
Jaipur blast mystery, ‘investigative’ stories on Shahbaz Hussain, the
‘computer savvy’ master mind (yet another forged lie) alleged to be
behind the serial blasts. But a dreadful silence was kept about the
origin of bombs dug out from the camp of Sangh Parivar all along. A
great number of human rights activists and organizations demanded
an immediate probe to investigate the explosive agenda hidden by
Sangh Parivar. The statements issued and press conferences
conducted in this regard were limited to single columns in the
national newspapers.
There was a clear and solid evidence of the Sangh Parivar’s
involvement in making bombs and other explosive devices. There are
many instances in which VHP and RSS were caught in trouble.
9
There was a bomb blast in the VHP office in Madhya Pradesh, in
1992, where one VHP member died and two were injured while
making bombs. Again in 2002, there was a bomb blast in a temple in
Mhow. When the police arrested the VHP activists after
investigation, they confessed that they were even given training to
manufacture bombs. Again, in 2006, in Nanded, there was a bomb
blast in the house of an RSS activist where two RSS activists went to
Hell. After that in March 2008, there were bomb blasts at two places
in Tamil Nadu. This time also VHP activists were arrested by the
Tamil Nadu police who confessed that “Yes. We were involved”.
The coverage of the Sangh Parivar violence in Orissa, by the
mainstream media reveals the bad character of the Indian press. After
the very first day of violence, the most bastard national daily in the
country, Times Of India, didn’t find it worthy enough to mention it
in the front page! After 26th of August, the Times’ reader can hardly
find news from Orissa, unless he dives into the inner pages. TIMES
OF INDIA has written an editorial demanding to put an end to
violence against Christians in Orissa. From the day next, the
newspaper runs as if it had completed its duty and has better things to
do!
Look at the effort the Times News Network takes to endorse
the VHP argument that Lakshminanda Saraswati was killed not by
the Maoists but by the Christian missionaries (heading: Maoists
didn’t kill VHP leader –TIMES OF INDIA 31st August). On the
other hand, the Orissa violence made a clear appearance in other news
papers like The Hindu, Indian Express and Hindustan Times. They
have given extensive coverage to the plight of hundreds of Christians,
who were forced to run. Why is it that the Sangh Parivar violence is
never dealt with in the same intensity as ‘Islamic Terror’ is treated?
The media always uses double standards to measure terrorism.
The word ‘terrorism’ is never used when a story on Sangh violence is
told, no matter how large scale the violence is. The violence
10
unleashed by the Sangh Parivar in Gujarat was defined only as
“expression of communalism” and the same is the case with what
happens in Orissa at present. At this moment we ask you as to why
the ‘Sangh terror’ on all the minorities including the Muslims, Dalits
and Christians is a rarely noticed idea?
With this message, we have hereby justified as to why the
bastard Times Of India and its columnist Tarun Vijay is on our
crosshair right now and this time too we warn you that the time has
come for your breath to be arrested in our lethal claws so that you
may suffer the agonies of “psychologically” fighting us. Even if you
defend the criminals of VHP and RSS, shielding them from us, the
INDIAN MUJAHIDEEN has plenty of ways, already planned, to
make them cry for their sins, and one of which they have already
faced in the parking of LG and Civil Hospitals. So next time
whenever you are there in the hospital premises for the “blood
donation” program it is our assurance to you that we’ll be there too
for our “blood reception” program. Hence in future it is expected that
you will not be so careless!
It is high time now that all the state governments must know
that the trouble faced by us will be definitely repaid and if the
Muslims are terrorized, the Hindus can never breathe in peace. The
injustice and pain inflicted on Kashmiri Muslims during the
Amarnath crisis has once again landed you in great trouble, and it
seems like our blood you spilled in the police firing is cheaper to you
than that of the Hindus of Jammu. With this triumphant attack
which we pay as a tribute to all our brethren martyrs in Kashmir, we
announce that from now on Inshallah, the Muslims won’t cry alone,
our women won’t be widowed alone, our children won’t be orphaned
alone and scores will be settled evenly.
The Central Congress Government which pretends to be the
well wisher of Muslim interests has always treacherously hurt them
and used them to come in power since Independence. It is this
11
double-faced attitude of the Congress that has secured its vote bank,
and still allowed it to silently commit one of the most heinous crimes
against the Muslim nation ever witnessed by history – the demolition
of Babri Masjid. It has failed to take heed and still continues to cheat
the Muslims under the label of “secularism”. These serial bomb blasts
at Delhi are yet another intimidation to the Congress Government to
desist from agitating the Muslim sentiments anymore. Your approval
to the bills like GUJCOCA and POTA are not at all going to deter or
affect the determination of the Mujahideen in any way, rather it will
make our tasks easier for us.
We, the INDIAN MUJAHIDEEN, ask Allah, the Almighty to
accept from us these 9 explosions, which were planned to be executed
in the holy month of Ramadan. We have carried out this attack in the
memory of two most eminent Mujahids of India: Sayyed Ahmed
Shaheed and Shah Ismail Shaheed (may Allah bestow His Mercy
upon them) who had raised the glorious banner of Jihad against the
disbelievers in this very city of Delhi. It is the great hard work and
sacrifices of these visionary legends that shall always inspire us
Inshallah to carry on the struggle and fight against the Kufr
(disbelief) till our last breath. This is the moment when the Muslims
of Delhi should once again reflect at the glorious history of our
ancestors and revive the forgotten obligation of JIHAD.
Your oppression will always be revenged Inshallah though after
years to come. Never assume that we have forgotten the demolition
of Babri Masjid and by Allah we can never forget it! It is that grave
mistake of yours which will make you taste humiliation for
generations to come. Babri Masjid was and will remain to be our
glorious self esteem and Inshallah, we will prove it to you a hornet’s
nest in which you have immersed your bare hand, unaware of the
pain to come. If you are prepared to suffer the results of this issue,
then by the will of Allah, verily! We will make you face it, and if you
feel you are wise enough, then here we announce our ultimatum:
Vacate the land of Babri as soon as you can.
12
The INDIAN MUJAHIDEEN accepts the sole responsibility
of Delhi serial blasts, and we claim this, through our third
consecutive email, which is, unfortunately, still a mystery for you. It
is very sad to see the bad condition of your cyber forensics who have
still failed to find out our technique of sending the “Message of
Death”.
To end with, we have now proved to you that the more you
trouble us, the more you will be troubled by us. This deadliest strike
at Delhi once again makes it clear that our threats are not at all
limited to mere words and with the Will and Permission of Allah, the
action is in front of your eyes. Let us make it clear to all the enemies
of Muslims, especially the Hindus of India, that the BJP backed RSS,
VHP, Bajrang Dal, and the entire Sangh Parivar would be the only
responsible factors for whatever horrifying tragedies you are to face
in the nearest future. The cause will be these wicked bastards and the
effect will be on the entire nation. Remember it is not at all difficult
for us to attack you in states like Punjab, Haryana, Himachal
Pradesh, Orissa, Tamil Nadu, Kerala etc. And by The Grace of Allah
there is no shortage of explosives or lack of manpower and we are
extremely capable to shed your blood anywhere anytime. The only
reason here is that your wrongs against us in other states have crossed
the limits of cruelty. If you still think that the arrests, expulsions,
killing, murders, fake encounters, tortures, sufferings, cases, trials and
tribulations inflicted on us will not be answered back, then here we
remind you: that those days have gone.
The battle has now begun and the dust
will never settle down.
13
And All Praise be to Allah, Lord Of the Worlds, and Peace be
upon His Messenger Muhammad, and all those who follow
the Guidance.
12th Ramadan, 1429 AH.

Advertisements
Published in: on ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2008 at 11:49 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ  Comments (3)  

ರಾಜಸ್ತಾನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ… 1

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2 ರಿಂದ 6 ನೇ ತಾರೀಖಿನವರೆಗೆ ರಾಜಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ನೀರಿನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಚಂಬಲ್ ಕಣಿವೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಡಾಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟಿವಿ9 ಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಕೆಲ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಓದಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ.
***
ಅದು 8 ವರ್ಷಗಳ ಆಸೆ.
ರಾಜಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ನೀರಿನ ಕೆಲಸ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ 2001ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಸಸೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಗಿನಿಂದಲೂ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಪರಿಚಯ ಹೊಸದೇನೂ ಅಲ್ಲ. 2004 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನಾಱಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾನು ವಿಜಯ ಕನಾಱಟಕದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿಗಾರನಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ರಾಜೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಸಿರಿಗೆರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗ ವರದಿ ಮಾಡಲು ನಾನೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವರು ಸಿರಿಗೆರೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ. ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನಂತರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನ ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಅವರು ಈಗ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.45 ಕ್ಕೆ! ಏಕೆಂದರೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅವರು ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಮೂತಿಱ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಜೊತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಂತಿವನ ನೋಡಲು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.30 ಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಅವರು 10 ನಿಮಿಷ ಎಂದು ಹೇಳಿ 8 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.40 ಕ್ಕೆ ಸಿರಿಗೆರೆಯ ವಿದ್ಯಾಥಿಱ ನಿಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಡೆಯಿತು. ಆಗಲೇ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ರಾಜಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದಿದ್ದರು. ಹೋಗಲು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರಂದು ರಾಜೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಹೇಶ್ವರಾ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ನದಿ ರಾಜಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 6 ಮತ್ತು 7 ರಂದು ರಾಜಸ್ತಾನದ ಮೂಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿರುವ ಖಜೂರಿ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ನಂತರ ತಡೆಯಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಆಫೀಸಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಚನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮುಂದಿಟ್ಟೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಟಿವಿ9 ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೋಮೋ ಸಹ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ನೀರು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಆತ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಟೈ ತೆಗೆದು ನಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗ ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮೇಡಂ ಟೈ ಎಲ್ಲಿ? ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗ ಏನೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಟೈ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ನಲ್ಲಿಯತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಟೀಚರ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಥಿಱಯ ನೀರಿನ ಕಳಕಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಗು!
ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿರುವ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು, ಜನರು, ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿದೆ. ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಸರಕಾರದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮಾಡದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನಾಱಟಕ, ಕೇರಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಕೊಯ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಪಡ್ರೆಯವರಿಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಅವರು ಸಾಗರ ಸಮೀಪದ ಹೊಸಗುಂದಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಎಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೂಡಾ ಇದೆ. ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀಣೋಱದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುಳ್ಳ, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಕೊಯ್ಲು, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಡಿಡಿಪಿಐ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಸುತ್ತಲ ಶಾಲೆಗಳ 100-200 ಹೈಸ್ಕೂಲು ವಿದ್ಯಾಥಿಱಗಳನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪಡ್ರೆಯವರ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ. ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ. ವಿದ್ಯಾಥಿಱಗಳು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಪಡ್ರೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಥಿಱಗಳಿಗೆ ‘ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಿರಿ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ನೀರು ಸೋರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ನೀವೇನೂ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಬಿಡದ ಶ್ರೀ ಪಡ್ರೆ ಆಗಲೂ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ? ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಥಿಱಗಳಿಂದ ‘ನಾವು ಟೈ ಕಟ್ತಿವಿ’ ಎಂದು ಒಕ್ಕೊರಲಿನ ಉತ್ತರ ಬಂದಿದೆ. ಶ್ರೀ ಪಡ್ರೆಯವರಿಗೆ ಇದು ಟಿವಿ9 ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂದು ಥಟ್ಟನೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಹೀಗಾಯ್ತು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ9 ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಹೀಗೆ ಟಿವಿ9ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಂಡ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನದಿ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಂಡ ಇತರೆ 6 ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಎನ್ನಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಮುಂದಿಟ್ಟ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕೇ ಬಿಟ್ಟಿತು.
ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಎಸ್ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು, ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ರಾಜೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಿರಿ? ಎಂದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಅವರು ‘ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ’ ಎಂದರು. ಎಲ್ಲಿ ಎಂದೆ. ‘ಗಾಂಧೀ ಫೌಂಡೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ಸಂಜೆ 7.30 ಕ್ಕೆ ಮನಿಲಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತನಾಡಬಹುದು’ ಎಂದರು. ತಕ್ಷಣ ಗಾಂಧೀ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಗೆ ಹೋದೆ. ಹೊರ ಹೋಗಿದ್ದ ರಾಜೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರು. ಬರುತ್ತಲೇ ‘ಕೈಸೇ ಹೋ…’ ಎಂದು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ನಾನು ಟಿವಿ9 ಉದ್ದೇಶ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಅವರು ಆಯ್ತು. ನಾನು 1 ನೇ ತಾರೀಖು ದೆಹಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು, 2 ನೇ ತಾರೀಖು ಸಂಜೆ ಭಿಕಾಮ್ ಪುರಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಇರುವುದು. ನನ್ನ ಜೊತೆಯೇ ಬಂದು ಬಿಡು ಎಂದರು. ಆಯ್ತು ಎಂದೆ.
2 ನೇ ತಾರೀಖು ನಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಡ್ರೈವರ್ ವಿಜಯ್ ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರುವಾಗಲೇ ತಯಾರಾಗಿ ಬರಲು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆತ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಜೆ ಮತ್ತೆ ಆತ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತರಲು ಹೋದ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇರೆ. ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಗಂಟೆ ತಡ. ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಮಗಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದ ರಾಜೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದರು. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು ‘ನಾವು ಹೊರಡ್ತಿದ್ದಿವಿ. ಗುಡಗಾಂವ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಿಗೋಣ. ನೀವು ಸೀದಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡಿ’ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟರು. ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ತುಸು ಬೇಸರ, ನಾವು ತಡ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವರ ವೆಹಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, 5 ನಿಮಿಷದ ನಂತರವೂ ನಾವೂ ಹೊರಟೆವು.
ಹೀಗೆ ಆರಂಭವಾಯ್ತು ನಮ್ಮ 4 ದಿನಗಳ ರಾಜಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸ! (ಇದನ್ನು ಪ್ರವಾಸ ಎಂದರೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮುನಿಯುತ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ). ನಾನು, ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಅಪಿಱತಾ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ಪ್ರದೀಪ್, ಹಾಗೂ ಡ್ರೈವರ್ ವಿಜಯ್ ನನ್ನು ಹೊತ್ತ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರು ದೆಹಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸಂಜೆ 7.10!
ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಭಿಕಾಮ್ ಪುರ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಹಾಗು ಡ್ರೈವರ್ ವಿಜಯ್ ಹೈರಾಣಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು! ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಿಕಾಮ್ ಪುರ ತಲುಪಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಪಿಱಸಿದ್ದರು ! ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಅನುಭವಿಸದ ಭಯ, ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಅವರು ಆ ರಾತ್ರಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು!
ಅಷ್ಟೇ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದಶಿಱಸಿದ್ದರು.
ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ, ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಅನುಭವ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?
(ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ).

Published in: on ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2008 at 12:58 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ  Comments (9)